אודות

מוסד הרב קוק” נוסד בשנת תרצ”ז על ידי הרב י. ל. הכהן מימון זצ”ל, שהיה מראשי המזרחי העולמי ולימים שר הדתות הראשון במדינת ישראל. באחד מפרסומי המוסד הופיעו תקנות המוסד, שהם המטרות שהיו לעיני מיסדיו:

  1. להוציא לאור ספרות דתית-לאומית, תורנית ומדעית, הלכתית ואגדית, פרשנית והיסטורית בשביל זקנים וצעירים, בוגרים ובני הנעורים.
  2. להוציא לאור ספרי הראשונים הגנוזים בכתבי-יד מסודרים מחדש בתוספת מבואות והערות ע”י חכמים וסופרים.
  3. לתמוך במחברים, סופרים וחוקרים דתיים ולאפשר להם להוציא לאור את יצירותיהם הספרותיות.
  4. להוציא לאור קבצים לתורה, למדע ולספרות שמטרתם: לפענח את מצפוני האור הגנוז בספרות הישראלית לכל ענפיה, לחקור את העבר וההוה של ישראל, לעורר ולעודד את הכחות הצעירים שבתוך היהדות הדתית לאומית כדי לשתף אותם בעבודה ספרותית תורנית ומדעית, להדריך את הנוער העברי ולחנכו ברוח של אהבה עמוקה לישראל ולכל קניניו.

הרב מימון נפטר ב-ט’ תמוז תשכ”ב ואת מקומו מילא חתנו ד”ר יצחק רפאל ז”ל שהיה יו”ר המוסד עד לפטירתו ב-כ”א אב תשנ”ט. ד”ר רפאל ביסס, פיתח והרחיב את המוסד, ובתקופתו יצאו לאור ספרים רבים וחשובים, המוסד הפך בזכותו לבית היוצר החשוב והגדול ביותר של הספר התורני בעולם היהודי. בנוסף יסד את “יד הרב מימון” בו ספריה תורנית של למעלה מ-150,000 ספרים. “גנזך הציונות הדתית” בו 1,500,000! מסמכים בנושאי הציונות הדתית מראשיתה ועד ימינו. המשיך את יוזמת הרב מימון להפצת תורה ע”י “הכינוס הארצי לתורה שבע”פ”.

בנו הגאון רבי שילה רפאל זצ”ל שהיה אב”ד ירושלים ורבה של קרית משה, יסד את “המכון להוצאת ראשונים ואחרונים”, במטרה להוציא לאור את ספרי הראשונים במהדורה מתוקנת ע”פ השואות לכתבי יד, בתוספת מקורות, הערות ומראי מקומות. במסגרת זו יושבים עשרות מומחים ותלמידי חכמים מטובי הלומדים, עמלים בתורת רבותינו הראשונים ויוצאים לאור ספריהם במהדורות מאירות עינים ומשיבות נפש. הגאון רבי שילה רפאל עצמו ההדיר את חידושי הריטב”א למסכת בבא מציעא וחידושי הרשב”א למסכת כתובות פרקים א-ב. לדאבוננו נסתלק לבית עולמו ב’דמי’ ימיו ג’ כסלו תשנ”ה.

כיום עומדים בראש המוסד בנו וחתניו: הרב יהודה ליב רפאל יו”ר ההנהלה, הרב יוסף אליהו מובשוביץ והרב נתן דוד שפירא, הממשיכים את מסורת הזקנים בתוספת רוח נעורים, מפתחים את המפעל הגדול מוציאים לאור כ-30 ספרים חדשים מידי שנה, מחדשים ספרים שיצאו לאור בשנותיו הראשונות של המוסד וזה מכבר אזלו מן השוק, יוזמים מפעלים חדשים: ההדרת פירושי “אור החיים” על התורה, “תורת חיים” אוסף פירושי הראשונים על נ”ך וחמש מגילות, “משנת ראובן” ההדרת פירושי הראשונים על מסכת אבות, חידושי הרשב”א, הר”ן, תוספות הרא”ש, שיטה מקובצת ותורת הראשונים על הש”ס, פירושי הרמב”ן לתלמוד ירושלמי, פירושי וביאורי הגר”א מוילנא על נ”ך וש”ס, תרגום סידרת “דעת מקרא” לאנגלית, כתבי הרב י. ד. סולוביציק, אנציקלופדיה לחסידות, תורת החסידות ועוד.

במשך שנות קיומו הוציא “מוסד הרב קוק” למעלה מ-2,400 ספרים בכל מקצועות היהדות, ספרים שהפכו לנכסי צאן ברזל לארון הספרים היהודי ואין ספריה ביתית שאין בה מספרי “מוסד הרב קוק“. בין הספרים הרבים ראוי לציין את המפעלים הגדולים: מקראות גדולות “תורת חיים” פירושי הראשונים על חמשה חומשי תורה 7 כרכים, “דעת מקרא” פירוש מדעי תורני לנ”ך 30 כרכים, כתבי הרמב”ם: “רמב”ם לעם” 20 כרכים, “פירוש המשנה” 3 כרכים, “כתבים רפואיים” 4 כרכים, “אגרות הרמב”ם”, “ספר המצוות”, “ילקוט שמעוני”, “חידושי הריטב”א” על הש”ס 21 כרכים, “חידושי הרשב”א” על הש”ס 20 כרכים, “חידושי הר”ן” על הש”ס 11כרכים, “תוספות הרא”ש” על הש”ס 16 כרכים, כל כתבי הראי”ה קוק זצ”ל 21 כרכים, “ערוך השלחן העתיד” 8 כרכים, כתבי הרב הרצוג ועוד.

לצורך המשך המפעלים הגדולים הללו מעסיקים גם כיום ראשי המוסד עשרות אברכים, חוקרים ואנשי מקצוע הטובים ביותר בתחומם, על מנת להמשיך ולזכות את עם ישראל, לומדי תורת ישראל ואוהבי חכמת ישראל, בספרים ומחקרים חדשים גם ישנים, ישוטטו רבים ותרבה הדעת ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים.

מוסד הרב קוק” מזכה את הציבור בהשתתפות במפעליו הגדולים, וישנה אפשרות לקבל עמוד הנצחה לקרובים וידידים, בראש ספר חדש או בראש מהדורה חוזרת של ספרים. הספרים מופצים בכל הישיבות, בתי הכנסת, ספריות בארץ ובעולם, ונמכרים לבני תורה ולשוחרי ספרים במחירים מוזלים, והם נר זכרון, נר תמיד ועילוי נשמה בזכות לומדי התורה הרבים.